KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


I første del av boka skildrer forfatteren sin barndom og hvordan den allerede tidlig ble formet av avhengigheten av lokale naturressurser og begrenset tilgang på øvrige goder. Videre beskrives skolegang og de nye mulighetene innen utdanning og spesialisering som etter hvert ble etablert i landsdelen. Det blir så omtalt hvordan opprinnelsen og den videre perfeksjoneringa muliggjorde bedriftsetablering og kommersialisering av lokal fiskeart (sjørøye) til en fast og varig næringsaktivitet.

Denne oppdretts- og utviklingsaktiviteten gjennom mer enn 30 blir gått gjennom med beskrivelse av hvordan rammevilkårene blir endret. Med eksempler vises så hvordan aktører som har vokst seg stor utøver sin dominans og taktikk i disfavør av mindre aktører med tradisjonelt driftsmønster.

Forfatteren peker på at sentrale politikere med hovedmål å avpolitisere sjømatnæringa til fordel for et utvidet privatmarked, vinner frem. Dermed blir opprinnelsen og nærheten med bosted på kysten som boka innledes med, av underordnet betydning. Eierskapet til kystens ressurser overføres gradvis ut av Nord Norge og derfra videre til utlandet. For å bøte noe på dette blir det så beskrevet en endret forvaltning som kan ivareta interessene så vel til små og tradisjonelt baserte bedrifter som til store, mer profittsøkende aktører med internasjonal satsing.