KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noEtter mer enn førti års virke i norsk grunnskole oppsummerer Kjell Horn mange av sine erfaringer, stiller en del spørsmål og prøver å gi svar på noen av dem. Av sentrale problemstillinger han tar opp, kan nevnes:

· Kirkens rolle for utviklingen av skolen i fortid – og nåtid.· Norge et klassesamfunn?
· Skolen, et speilbilde av klassesamfunnet eller en egalitær enklave?
· Spesialundervisningen – hvem er ”de gale”? Elevene eller systemet?
· Mobbing. Hvem mobber hvem – og hvorfor?
· Vurdering for læring (VFL). Hensikt, form og virkning.
· Foreldrene – ambisjoner, støtte, egne erfaringer med skole.
· Språkstriden inn i skolen.
· Læreren – ”drømmelæreren”, læreren som leder, motiver for yrkesvalget.
· Fagorganisasjonene. Kamporganisasjoner for medlemmene – men også for elevene?
· Kunnskapsløft, målstyring – og streik.
· Rektor – den fremste blant likemenn eller ”sjef”. Pedagogiske ledelse. Del av det kommunale lederteamet.
· Skoleeierne – kommunene, Kommunenes sentralforbund (KS). Profesjonalitet mht. skole?
· Private skoleeiere. Hvilke behov dekker privatskolene/friskolene?
· Sentralt initierte reformer. Hvorfor forsøk alltid lykkes – og oppfølging ofte mislykkes.
· Reformer fra sidelinjen. Åttekanten på Hvaler som eksempel.
· Reformer fra grunnplanet. Klasse- og elevråd som eksempel.
· Samfunns- og næringslivs krav til skolen. Et gode for elever og lærere?
· Forfatterens ønsker for norsk grunnskole framover.


Grunnen til at ungdomsskolen ikke har vært et gode for alle elever, er at skolebyråkrater og politikere den gangen lukket øynene for at Norge var et klassesamfunn. Det har ikke endret seg, og skolen passer derfor bare for barn av utdanningsborgerskapet.

Kjell Horn argumenterer for reformer som sprenger de rammene som ble skapt på 1960-tallet. En obligatorisk grunnskole må, etter hans mening, gi reelle, varierte tilbud slik at all ungdom finner den meningsfull som forberedelse for framtidig yrke.

Selv om det ligger noe tilbake i tid, vier han også kirkens rolle forutviklingen av norsk skole et eget kapittel.